Hiện nay nếu quý vị vào mạng và  type Ho Pham Lai Xa hoặc Họ Phạm Lai Xá có thể chưa vào được trang Web của Họ Phạm. Cần type đúng tên: hophamlaixa.vn hoặc hophamlaixa.com - Nếu vào bằng máy tính, quý vị dễ dàng thấy đủ các Menu, bấm vào sẽ hiện ra các menu nhỏ. Nếu vào bằng điện thoại, quý vị bấm vào 3 dấu gạch ngang (góc trên bên phải) mới hiện ra các menu và các menu nhỏ. 

                                                                                                                   BQT

Phân loại